FANDOM


mar = mer

(i-e mori* = mer > pê skr maryada = limite, marús = désert de sable, lat mare > it mare, roum mare, esp mar,  por mar, fr mer, tsik muárja, virl muir, gael muir, gal mor, cor, bret mor, got marei, visl marr (+ lac), as meri, ags mere (+ lac, étang), aha mari, al Meer, neer meer (lac), ang mere (lac), vsl morje = mer, rus море “morié”, srcr more, pol morze, tch moře, lit mãrios = mer, v.prus mary = golfe, baie


su mar = en mer, su ber mari, be maribèr = au bord de la mer, uve mar = outre mer, snivo in mar = nager en mer, ito su mar = prendre la mer, seto u bat su mar = mettre une embarcation à la mer, tra mar, marim = par mer, ap su mar = au large, de cal mari = l’appel du large, hol mar, polen mar  haute mer pleine mer, Kim se mar ? = Comment est la mer ?, mar se krati, violti, tici, kalmi = la mer est mauvaise, calme, sandi mar = mer de sable, u mar plojis = un océan de larmes, Adriàni Mar = Mer Adriatique, Balti Mar = Mer Baltique, Cini Mar = Mer de Chine, Kaspian Mar = Mer Caspienne, Midimàr = Mer Méditerranée, Mori Mar = Mer Morte, Nar Mar = Mer Noire, Nordi Mar = Mer du Nord, Roj Mar = Mer Rouge,

mari adj = de mer, marin, maritime

mari agel (D,R)  = congre, mari al = air marin, mari anemòn = anémone de mer, mari arel = aigle marin, mari briz brise marine, mari cum = écume de mer, mari doj = dieu marin, mari elefànt = éléphant de mer, mari fauna = faune marine, mari klimàt = climat marin, mari komèrk = commerce maritime, mari map = carte marine, mari mil = mile marin, mari navad = navigation maritime, mari nivel = niveau de la mer, mari ovel = oiseau de mer, mari pic = poisson de mer, mari port = port de mer, mari reg = droit maritime, mari ruta = route maritime, mari salt = sel marin, mari stasia = gare maritime, mari transpòrt transport maritime, mari vaiz = voyage en mer, mari vint = vent de mer, mari vod = eau de mer

maribèr = bord de la mer, rivage

maribònd = fond de la mer

marifrònt = front de mer

marifrute = fruits de mer

marigràz = algue

marikabel, -ble = amarre

marikaren = transporté par mer

marikòrd = cordage, amarre

marikwàl = hippocampe

marilìn (navilìn)  ligne maritime

marilìng = sole

mariliòv = lion de mer

marim = par mer

ito, navo, vaizo marim = aller, voyager par mer

marinimfa = sirène

maripati = qui a le mal de mer

maripatid = mal de mer

mariràm = bras de mer

marisànt = chanson de marin

marisiàng = serpent de mer

maristèl = étoile de mer

maritàj

(i-e mar-*, mer-s-* = fâcher, oublier > got marzjan = fâcher, ags mierran, aha marren, merren = déranger, faire obstacle, entraver, m.neer marren = attacher > fr amarrer, amarre, it, esp amarra = amarre, ang to moor = amarrer, mooring = amarre, neer vastmeren = amarrer, meerkabel = amarre

+ it ormeggio, ormeggiare = amarre, -er

infl al Tau = amarre, da fotøje, sué förtöja = amar-rer, gr palamari “palamari”, rus швартов “chvar-tov” = amarre)

= amarre

Luze maritaje ! = larguez les amarres !

maritajo = amarrer  

maritòrm = tempête en mer

marivùlp = loup de mer

u seni marivùlp = un vieux loup de mer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.